آپسار واحد پول غیر رسمی آبخازیا است. اما فقط سکه های ۱۰ و ۵۰ آپساری ضرب می شوند و این واحد، فاقد اسکناساست. هرچند سکه ها در آبخازیا موجود است ، اما مقدار آن بسیار کم است و برای مجموعه داران مناسب است. به طور رسمی در جمهوری آبخازیا روبل روسیه جریان دارد. اولین سکه ها ی آپسار در سال ۲۰۰۸ وارد بازار شدند. Abkhazia 10 apsar Ag 2009 commemorative a.jpg