گروه عاملی آمید
آمیدها دارای سیستم یکپارچه‌ای هستند که روی O, C و N قرار داشته و از اربیتال مولکولی‌هایی تشکیل شده‌است که به وسیله الکترون‌هایی که از مکانشان خارج شده‌اند اشغال شده‌است.

آمید را در شیمی می‌توان یکی از دو نوع ترکیب شیمیایی زیر دانست:

آمیدها پایدارترین نوع از گروه عاملی کربونیل هستند.

تلفظ علمی

بسیاری از شیمیدانان انگلیسی‌زبان برای ایجاد دگرسانی میان این دو نوع ترکیب، از تلفظ ə'mɪd برای اشاره به این ترکیب به عنوان یک گروه عاملی کربونیل و از تلفظ ['æmɑɪd] برای اشاره به آن به عنوان آنیون نیتروژن بهره می‌گیرند. این در حالی است که شماری از شیمیدانان نیز فرقی میان این دو نگذاشته و در هر دو کاربرد آن را ['æmɪd] تلفظ می‌کنند.

مشتقات

اگر در بنیان آمیدها جایِ کربنی که با اکسیژن پیوند دوگانه دارد گوگرد قرار دهیم گروهی به نام سولفوآمید خواهیم‌داشت.

آمیدهای حلقه‌ای را لاکتوم می‌نامند.