آمفوتر ماده‌ای است که می‌تواند در واکنش با باز به عنوان اسید و با اسید به عنوان باز شرکت کند. همچنین می تواند در مقابل تغییرات جزئی اسید و باز مقاومت کند. آمفوتر مولکول یا یون است.

بطور مثال : آب در مقابل هیدرو کلریک اسید به عنوان باز رفتار میکند و می تواند پروتون آن را بپذیرد ، و در مقابل یک باز ( مانند آمونیاک ) می تواند نقش اسیدی را بازی کند و پروتون خود را به آمونیاک بدهد و می تواند یک آمفوتر باشد.

نمونه‌ها

برای نمونه آمینواسید‌ها، پروتئین‌ها و خون آمفوتر هستند. همچنین اکسید شماری از فلزها (مانند روی، آلومینیوم، سرب، قلع و بریلیم) و بیشتر شبه‌فلزها ویژگی آمفوتری دارند. مثال Al2O3

برای نمونه اکسید روی، بسته به PH محلول، خاصیت متفاوتی از خود نشان می‌دهد.

در اسیدها: ZnO + ۲H → Zn + H۲O
در بازها: ZnO + H۲O + ۲OH → [Zn(OH)۴]

از این ویژگی می‌توان برای جدا کردن کاتیونهای گوناگون مانند جداکردن روی از منگنز بهره برد

جستارهای وابسته

  • نظریه لوری-برونستد

---ویرایش--- abrahim ghader shokri